Algemene voorwaarden Foreco Houtconstructies

Algemene verkoop-, levering-, en aannemingsvoorwaarden van Foreco Houtconstructies B.V.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit:

Algemeen gedeelte
I Algemene bepalingen art. 1 - 12

Bijzonder gedeelte
II Levering van goederen art. 13-14
III Aanneming van werk art. 15 - 24

Indien sprake is van een Overeenkomst waarop naast het Algemeen Gedeelte meerdere onderdelen van het Bijzonder Gedeelte van toepassing zijn, is per onderdeel van de Overeenkomst het daarmee corresponderende onderdeel van het Bijzonder Gedeelte van toepassing. Indien een zodanig onderscheid niet of onvoldoende gemaakt kan worden of sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere Gedeelten onderling, geldt het Bijzonder Gedeelte dat voor Opdrachtnemer het meest gunstig is.

ALGEMEEN GEDEELTE

Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemeen

Onder 'Opdrachtnemer' wordt verstaan: Foreco Houtconstructies B.V.
Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan de natuurlijke of rechtspresoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard.
Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamehden en/of het verrichten van diensten.

Artikel 2 Overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
2. Alle aanbiedingen door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeldt. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever is slecht aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke akkoordbevinding door Opdrachtnemer.
4. Aan informatie in offertes, tekenwerk, prospecti, folders, artistimpressions en informatiemateriaal van de Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.
5. De Overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van Oprdachtnemer, tenzij OPdrachtgever binnen zeven werkdagen na datum van verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt.
6. Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen.
7. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Opdrachtnemer.Een overeengekomen levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijk gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen.
8. Opdrachtgever garandeert Oprdachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gestel, en wel zodanig dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
9. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 3 Intellectuele eigendom

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen c.q. offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen ,tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
4. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voorzover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang Opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet nakoming van de verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.
2. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voorzover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar danwel beheerder is, zodat Opdrachtnemer zijn eigendom(men) kan revindiceren.
3. Door Opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 5 Reclame

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 14 dagen nadat het het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, danwel door hem zijn voorgeschreven.
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.|
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

1. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geregeld door het bepaalde in onderhavig artikel en Bijzonder Gedeelte III.
2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Opdrachtnemer gedurende drie maanden in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijft dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert;
- het gebrek herstelt;
- Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit verlening van een dienst en blijft deze dienst ondeugdelijk te zijn verricht, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de dienst (gedeeltelijk) opnieuw uitvoert danwel herstelt;
- Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
5. Indien en voorzover Opdrachtgever en Opdrachtnemer garantie of productgarantie zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever van Opdrachtnemer uitsluitend en alleen nakoming van deze garantie of productgarantie verlangen.
6. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen.
7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichting ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade enz.
9. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen van Opdrachtnemer c.q. is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor uitkering in aanmerking komt.

Artikel 8 Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer (docht niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering, onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van Opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en geven Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst voo het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft Opdrachtnemer het recht naar keuze òf de levering gedurende die tijd op te schorten òf de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.
2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren danwel in termijnen te factureren.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig dagen, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente c.q. de wettelijke rent geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldige bedrag, met een minimum van €50,--. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Opschorting, verrekening en ontbinding

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.
2. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is - buitengerechtelijk te ontbinden:
a. indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, een aanvraag tot toelating schuldsaneringsregeling (WSNP) doet dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
b. indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt danwel staakt;
c. indien ten laste van Oprachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. indien Opdrachtnemer goed grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Het voorgaande laat de overige recht van de Opdrachtnemer onverlet.
3. Opdrachtnemer is te alle tije gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer.

Artikel 11 Uitbesteding

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

1. Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Elk geschil, dat ui een door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien, wordt uitsluitend berecht door de Rechtbank te Zwolle, voor zover niet de Kantonrechter is aangewezen om in eerste aanleg van het geschil kennis te nemen.

Bijzonder gedeelte

II Levering van Goederen

Artikel 13 Wijze van levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek Opdrachtnemer.

Artikel 14 Plaats van levering

Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtnemer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Opdrachtgever zorg ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.

III Aanneming van werk

Artikel 15 Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd;
- over deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, en water.
2. De benodige elektriciteit, gas en water komt voor rekekning van Oprdachtgever.
3. Opdrachtgever garandeert, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.
4. Voorzover relevant is Opdachtgever verplicht Opdrachtnemer voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen

Artikel 16 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
2. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
3. Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
4. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 17 Opneming en goedkeuring

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever (schriftelijk) uit om tot opneming van werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer is verzonden.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot Opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedkeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lig overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Oplevering en onderhoudstermijn

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 17 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Opdrachtnemer is gehouden de in artikel 17, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn 30 dagen en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 6, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 6, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 19 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na oplevering - en indien partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen na het verstrijken van deze onderhoudstermijn - is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
2. De rechtsvordering uit hoofde ban het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slecht dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw in gevaar brengt.

Artikel 20 Bouwstoffen

1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
2. Opdrachtgever is verplicht de bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
4. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.
5. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd.

Artikel 21 meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
- ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst danwel de voorwaarden van uitvoering;
- ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
- ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
2. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Opdrachtnemer en van Opdrachtgever op verrekening van meer en minderwerk onverlet.
3. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
- het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te verhogen met een aannemersvergoeding van 110%.
5. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
6. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepeen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
7. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekeking plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 22 Prijs

1. De in de Overeenkomst vermelde prijs is exclusief B.T.W. en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding.
2. Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan Opdrachtgever overeenkomstig de voor de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Indien partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal Opdrachtnemer de werkelijke bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij Opdrachtgever in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door Opdrachtnemer geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van Opdrachtnemer is in alle gevallen bindend voor Opdrachtgever.

Artikel 23.

1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na geëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor compensatie vatbare boet gelijk aan tweemaal het laatste jaarinkomen van de desbetreffende medewerker. Deze boete komt geheel ten goede aan Opdrachtnemer.

Artikel 24 CAR-verzekering

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van werk afgesloten Construction All Risks (C.A.R.)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor Opdrachtnemer op diens verzoek bij Opdrachtgever ter inzage liggen.